Ekonomsko financijske studije


Studije iz područja ekonomije i financija izrađuju se u svrhu analize ekonomsko financijskog potencijala planiranih projekata ili već započetih projekata.
Glavni cilj njihove izrade je ocijeniti projekt sukladno razrađenoj metodologiji pojedine studije i na kraju svrsi za koju se izrađuje.
Osim studija iz područja ekonomije i financija izrađujemo i studije za potrebe dodjele i dobivanja koncesije, sukladno Zakonu o koncesijama.

Investicijske studije

Osnovna svrha izrade investicijskih studija je ocijeniti projekt isplativim ili ne. Izrađuju se u svrhu donošenja poslovne odluke investitora ili privlačenja novih investitora te za potrebe dobivanja kredita poslovnih banaka.

Studije pred izvodljivosti projekata

Izrađuju se u početnoj fazi planiranja projekta u svrhu donošenja odluke da li nastaviti s daljnjim projektiranjem ili nije. Daje ocjenu da li je planirani projekt održiv.

Studije izvodljivosti projekata

Izrađuju se na temelju prethodno izrađenih idejnih projekata i razvojnih planova. Studije analiziraju izvodljivost i održivost projekta. Za voditelje projekata su ključne u fazi donošenja odluka.

Analize troškova i koristi

Studije kojima se procjenjuju društvene koristi i društvene štete, za koje se predviđa da će pojaviti realizacijom određenog projekta. Studije su obvezni dio javnih infrastrukturnih projekata jer pokazuju rezultate/učinke koji se multiplikativnim efektom odražavaju na užu i širu javnu i gospodarstvenu zajednicu.

Studije opravdanosti davanja koncesija

Prema Zakonu o koncesijama sastavni su dio procedure raspisivanja natječaja za dodjelu koncesije. U izradi studija u obzir se uzima posebno javni interes, utjecaj na okoliš, zaštita kulturnih i prirodnih dobara, financijski učinci koncesije na proračun i usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davatelja koncesije. Izrada studija prilagođena je novom Zakonu o koncesijama (NN 143/12).

Studije gospodarske opravdanosti

Kod prijava na natječaje za dodjelu koncesija prijavitelj ovom studijom utječe na ocjenu svoje ponude i odabir najpovoljnije ponude. Izrada studija prilagođena je novom Zakonu o koncesijama (NN 143/12).

Priprema projekata za EU fondove

Ovisno o vrsti projekta i tipu financiranja izrađuju se projektni prijedlozi i dovršava proces prijave na natječaj, od početka do kraja.